Tartalom átvétel

A zádorfalusi és imolai ág

A családnak egy ága már a XVI. században virágzatt Zádorfalván. Egyenes ősük Lenkey Demeter, aki 1588-1599 között Gömör megyének derék szolgabírája volt.1 Ő már Zádorfalván lakott, de kívüle még több Lenkey is élt ott, ami arra mutat, hogy már előbb telepedhettek le. 1589-ben szentgyörgyszuhai Szuhay Antaltól megvette alsószuhai (Szentgyörgyszuha) és komoróci (Ung megye) birtokát.2 Felesége, Sáfy Ilona 1620-ban már mint özvegy intézkedett tamásfali, cikóházi (Gömör-Kishont) kisbolyoki, kis- és nagyarlói (Borsod) birtokairól.3 Lenkey Demeternek Márton nevű fiától ágazik tovább a család, aki 1638-ban azt az arlói jószágát, mely Dapsy Györgynéről sz. Keresztes Orsolyáról szállott reá, 300 forintért adja el Hanvay Jánosnak;4 1642-ben pedig kisbolyoki birtokát Bolyky Bálintnak zálogosítja el.3 Felesége, imolai Bodó Mária után Imolán és Trizsen is birtokosok lettek maradékai. Gyermekei 1653-ban osztoztak meg ősi és anyai javaikon. Demeter nevű fia az imolai jószágon telepedett le, s megalapította a ma is kiterjedt imolai ágat, míg öccse, Lenkey Ferenc a Zádorfalván virágzó ágnak az ősapja.

Lenkey Ferenc, a zádorfali ág őse, Latrán Zsófiát vette feleségül, aki után Latránfalva nagy részét örökölte a család, amely ebben a korban teljesen bele is olvadt Zádorfalába. Lenkey Ferencet és feleségét 1663-ban új adomány címén vezették be latránfali jószágukba.3 Latrán Zsófiát mint özvegyasszonyt, 1678 Szent Pál napja tájban Szabó Péter szendrői hadnagy katonáival elfogatta, elvitette, s csak kezesség mellett bocsátotta szabadon a mellett az ígéret mellett, hogy Bodnár Györgynek 100 forint követelését megadja. Thököly Imre 1680-ban Bodnár György katonáját meginti, hogy se ő, se társai ne merészeljenek hasonló erőszakoskodásokat véghezvinni, mert érdemes büntetésüket el nem kerülik.5

Lenkey Pál Zádorfalusi bírót 1664-ben az egri basa elfogatta s csak váltságdíj mellett eresztette szabadon.3 A család az 1600-as évek utolsó tizedeiben lassanként eladogatta a Sáfy-féle birtokokat, így a tamásfali jószágot is.3

A zádorfali ágból származott Lenkey Zsigmond pelsőci ref. pap (1795-1840), akinek helynévmagyarázati munkáját az Akadémia ezüst billikommal és 100 arannyal jutalmazta 1839-ben, melyet ő nagylelkűen a gömöri ev. ref. papi és tanítói özvegyek és árvák segélyegyletének hagyományozott. A sárospataki főiskolánál 200 forint alapítványt is tett le.6


1 Vm. lt.
2 Nagy Imrénél Zádorfalván
3 Lenkey-lt.
4 Hanvay-lt.
5 A Lenkey-lt.-ban megvan Thököly érdekes magyar levele, melyet 1680. február 8-án adott ki Rozsnyón
6 Szinnyei: Magyar Írók VII. 1096.

Forrás: Mihályfalusi Forgon Mihály: Gömör-Kishont vármegye nemes családai
Méry Ratio kiadó, Somorja, 2001

Magyarországi képviselet: Xantusz Könyv Kereskedelmi Kft.
H – 1068 Budapest, Lövölde tér 4.